Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Pomoc dla osób niepełnosprawnych 2020. Na jakie świadczenia mogą liczyć osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie? Które z nich wzrosną w 2021

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogą się starać o dodatkową pomoc. Mają prawo ubiegać się m.in. o zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną, dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych. Jak się ubiegać o należne pieniądze? Na jakie kwoty można liczyć? Które z tych świadczeń wzrosną od 2021 roku i o ile?

 

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów: Renta socjalna

Świadczenie to przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia;
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (przed ukończeniem 25. roku życia);
  • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta ta może być stała lub okresowa. Całkowitą niezdolność do pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS.
Renta socjalna nie przysługuje m.in. osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej.

 

Cały artykuł
Autor: MIKO
Źródło: https://gloswielkopolski.pl/