Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Czytaj więcej: Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego

Prawo do kolejnego dodatkowego urlopu dla niepełnosprawnego

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop ten przysługuje po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Czytaj więcej: Prawo do kolejnego dodatkowego urlopu dla niepełnosprawnego

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego dla osoby niepełnosprawnej

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop ten przysługuje po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Czytaj więcej: Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego dla osoby niepełnosprawnej

Racjonalne usprawnienia

Niezbędne racjonalne usprawnienia polegają na przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby.

Czytaj więcej: Racjonalne usprawnienia

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Osoby niepełnosprawne na podstawie przepisów prawa mają szczególne uprawnienia dotyczące czasu pracy, które różnią się od regulacji wskazanych przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Refundacja składek osób niepełnosprawnych podejmujących działalność gospodarczą

Osoba niepełnosprawna wykonującej działalność gospodarczą może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej: Refundacja składek osób niepełnosprawnych podejmujących działalność gospodarczą

Zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

Czytaj więcej: Zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub...

Zwolnienie od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

Czytaj więcej: Zwolnienie od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Zgoda lekarza na pracę w kodeksowym czasie pracy dla niepełnosprawnego

Osoba niepełnosprawna w zakresie czasu pracy ma kilka przywilejów:

Czytaj więcej: Zgoda lekarza na pracę w kodeksowym czasie pracy dla niepełnosprawnego

Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli ta osoba nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Czytaj więcej: Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do...

Schorzenia szczególnie utrudniające wykonywanie pracy

Schorzenia szczególnie utrudniające wykonywanie pracy wyróżniamy na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu ich obniżenia, które zostało wydane na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Do wskazanych schorzeń zaliczamy:

Czytaj więcej: Schorzenia szczególnie utrudniające wykonywanie pracy

Orzeczenia do ulg i uprawnień

O niepełnosprawności orzekają:

  • Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja;
  • Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja

Postępowanie orzecznicze, służące ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, co do zasady jest zespołowe i dwuinstancyjne. W systemie orzeczniczym istnieją także orzeczenia o niepełnosprawności do ulg i uprawnień.

Czytaj więcej: Orzeczenia do ulg i uprawnień

Definicja osoby niewidomej

Na gruncie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych brak jest definicji pojęcia osoba niewidoma. Może to sprawiać istotne problemy praktyczne zarówno osobom z niepełnosprawnością, jak i zatrudniającym ich pracodawcom przy analizie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej: Definicja osoby niewidomej

Dodatkowy urlop – szczególne uprawnienia

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Czytaj więcej: Dodatkowy urlop – szczególne uprawnienia